Cheapest flights from Poznania to Hamburga

Prices of cheapest flights from Poznania (Polska) to Hamburga (Niemcy) start 549 PLN.

 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 FebFebruary, Tue
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from549 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 FebFebruary, Tue
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from549 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  22 FebFebruary, Wed
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 FebFebruary, Tue
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 FebFebruary, Tue
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 FebFebruary, Tue
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 FebFebruary, Fri
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 FebFebruary, Fri
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 FebFebruary, Sat
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 FebFebruary, Sat
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from659 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 MarMarch, Tue
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 MarMarch, Tue
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 MarMarch, Tue
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 MarMarch, Thu
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 MarMarch, Thu
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 MarMarch, Thu
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 MarMarch, Sat
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 MarMarch, Sat
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 MarMarch, Sat
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  11 AprApril, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  11 AprApril, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  11 AprApril, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  11 AprApril, Tue
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from698 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 JulJuly, Tue
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from699 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from699 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  7 AugAugust, Mon
  LOT
  from699 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 MarMarch, Sat
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from699 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 MarMarch, Mon
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from699 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 JunJune, Wed
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 JunJune, Fri
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from700 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  12 FebFebruary, Sun
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  12 FebFebruary, Sun
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 FebFebruary, Thu
  Return
  24 FebFebruary, Fri
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 FebFebruary, Thu
  Return
  25 FebFebruary, Sat
  LOT
  from709 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 MarMarch, Thu
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 MarMarch, Tue
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 MarMarch, Wed
  Return
  20 MarMarch, Mon
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  16 MarMarch, Thu
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 MarMarch, Wed
  Return
  21 MarMarch, Tue
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 MarMarch, Wed
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  17 MarMarch, Fri
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 MarMarch, Sat
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 MarMarch, Mon
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  14 MarMarch, Tue
  Return
  17 MarMarch, Fri
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  11 AprApril, Tue
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from733 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 JulJuly, Mon
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 JulJuly, Tue
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 JulJuly, Wed
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  17 JulJuly, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  5 AugAugust, Sat
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 MarMarch, Tue
  Return
  24 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  24 MarMarch, Fri
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 MarMarch, Fri
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 MarMarch, Sat
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 MarMarch, Sat
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 MarMarch, Mon
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 MarMarch, Mon
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 MarMarch, Tue
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 MarMarch, Tue
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from734 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from735 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 MarMarch, Sat
  Return
  2 AprApril, Sun
  Lufthansa
  from753 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 MarMarch, Wed
  Return
  19 MarMarch, Sun
  LOT
  from768 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from768 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from768 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  11 JulJuly, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  12 JulJuly, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  11 JulJuly, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  12 JulJuly, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 JulJuly, Mon
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 JulJuly, Wed
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  15 JulJuly, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  11 JulJuly, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  12 JulJuly, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 FebFebruary, Wed
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 FebFebruary, Fri
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 FebFebruary, Fri
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 FebFebruary, Fri
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 FebFebruary, Sat
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 FebFebruary, Sat
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 FebFebruary, Sat
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 MarMarch, Fri
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 MarMarch, Fri
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from769 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  8 MarMarch, Wed
  LOT
  from770 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 MarMarch, Sun
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  12 FebFebruary, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  10 FebFebruary, Fri
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  12 FebFebruary, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 AprApril, Wed
  Return
  16 AprApril, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 AprApril, Fri
  Return
  16 AprApril, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 AprApril, Sat
  Return
  16 AprApril, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 AprApril, Tue
  Return
  16 AprApril, Sun
  LOT
  from783 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 JulJuly, Tue
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  4 MarMarch, Sat
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 JulJuly, Mon
  Return
  7 AugAugust, Mon
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 JulJuly, Tue
  Return
  7 AugAugust, Mon
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  4 AugAugust, Fri
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  8 AugAugust, Tue
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 MarMarch, Mon
  Return
  24 MarMarch, Fri
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 MarMarch, Sun
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 MarMarch, Thu
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from784 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  4 MayMay, Thu
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  7 MayMay, Sun
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  2 MayMay, Tue
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  3 MayMay, Wed
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  4 MayMay, Thu
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 AprApril, Tue
  Return
  7 MayMay, Sun
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  2 MayMay, Tue
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 AprApril, Wed
  Return
  3 MayMay, Wed
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 JunJune, Mon
  Return
  22 JunJune, Thu
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 JunJune, Mon
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 JunJune, Tue
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from785 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  12 FebFebruary, Sun
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 AprApril, Thu
  Return
  16 AprApril, Sun
  LOT
  from818 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  13 JulJuly, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 JulJuly, Fri
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  13 JulJuly, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 JulJuly, Sat
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 JulJuly, Mon
  Return
  13 JulJuly, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 JulJuly, Mon
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  13 JulJuly, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 JulJuly, Thu
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 FebFebruary, Sun
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  13 FebFebruary, Mon
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 FebFebruary, Thu
  Return
  20 FebFebruary, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 FebFebruary, Thu
  Return
  21 FebFebruary, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  16 FebFebruary, Thu
  Return
  23 FebFebruary, Thu
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  27 FebFebruary, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  1 MarMarch, Wed
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 JulJuly, Mon
  Return
  5 AugAugust, Sat
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 JulJuly, Tue
  Return
  5 AugAugust, Sat
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  11 MarMarch, Sat
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  13 MarMarch, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  14 MarMarch, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  15 MarMarch, Wed
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 MarMarch, Tue
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  12 MarMarch, Sun
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 MarMarch, Thu
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 MarMarch, Thu
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 MarMarch, Sun
  Return
  3 AprApril, Mon
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 MarMarch, Sun
  Return
  4 AprApril, Tue
  LOT
  from819 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 FebFebruary, Sun
  Return
  18 FebFebruary, Sat
  LOT
  from833 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 AprApril, Mon
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from833 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 AprApril, Mon
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from833 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 AprApril, Mon
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from833 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 AprApril, Mon
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from833 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  2 MarMarch, Thu
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  3 MarMarch, Fri
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  4 MarMarch, Sat
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  9 AugAugust, Wed
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 JulJuly, Thu
  Return
  7 AugAugust, Mon
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 JulJuly, Sat
  Return
  7 AugAugust, Mon
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 MarMarch, Sat
  Return
  31 MarMarch, Fri
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 MarMarch, Mon
  Return
  31 MarMarch, Fri
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 MarMarch, Mon
  Return
  2 AprApril, Sun
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 MarMarch, Tue
  Return
  31 MarMarch, Fri
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 MarMarch, Tue
  Return
  2 AprApril, Sun
  LOT
  from834 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 AprApril, Thu
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 AprApril, Thu
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 AprApril, Thu
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 FebFebruary, Sun
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 FebFebruary, Tue
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from835 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  9 FebFebruary, Thu
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  10 FebFebruary, Fri
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 FebFebruary, Sun
  Return
  13 FebFebruary, Mon
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 FebFebruary, Sun
  Return
  14 FebFebruary, Tue
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 FebFebruary, Sun
  Return
  15 FebFebruary, Wed
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 FebFebruary, Mon
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  7 FebFebruary, Tue
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  17 FebFebruary, Fri
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 FebFebruary, Thu
  Return
  16 FebFebruary, Thu
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 FebFebruary, Fri
  Return
  16 FebFebruary, Thu
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 FebFebruary, Sat
  Return
  16 FebFebruary, Thu
  LOT
  from868 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  10 JulJuly, Mon
  Return
  12 JulJuly, Wed
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  11 JulJuly, Tue
  Return
  13 JulJuly, Thu
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  12 JulJuly, Wed
  Return
  14 JulJuly, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  26 FebFebruary, Sun
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 FebFebruary, Wed
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 FebFebruary, Thu
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 FebFebruary, Fri
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 FebFebruary, Sat
  Return
  28 FebFebruary, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  5 MarMarch, Sun
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 MarMarch, Mon
  Return
  22 MarMarch, Wed
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  5 MarMarch, Sun
  Return
  7 MarMarch, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 FebFebruary, Mon
  Return
  3 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 JulJuly, Mon
  Return
  4 AugAugust, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 JulJuly, Mon
  Return
  8 AugAugust, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 JulJuly, Tue
  Return
  4 AugAugust, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  25 JulJuly, Tue
  Return
  8 AugAugust, Tue
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  27 JulJuly, Thu
  Return
  5 AugAugust, Sat
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 JulJuly, Sat
  Return
  5 AugAugust, Sat
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 FebFebruary, Sun
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 FebFebruary, Mon
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  6 MarMarch, Mon
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  6 MarMarch, Mon
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 MarMarch, Wed
  Return
  10 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  24 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  17 MarMarch, Fri
  Return
  23 MarMarch, Thu
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 MarMarch, Fri
  Return
  31 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  24 MarMarch, Fri
  Return
  2 AprApril, Sun
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  31 MarMarch, Fri
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 MarMarch, Tue
  Return
  30 MarMarch, Thu
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 MarMarch, Wed
  Return
  2 AprApril, Sun
  LOT
  from869 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  2 MayMay, Tue
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  3 MayMay, Wed
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  4 MayMay, Thu
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  28 AprApril, Fri
  Return
  7 MayMay, Sun
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  3 MayMay, Wed
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  4 MayMay, Thu
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MayMay, Mon
  Return
  7 MayMay, Sun
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  1 MarMarch, Wed
  Return
  9 MarMarch, Thu
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  19 JunJune, Mon
  Return
  23 JunJune, Fri
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 JunJune, Tue
  Return
  22 JunJune, Thu
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  20 JunJune, Tue
  Return
  23 JunJune, Fri
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 JunJune, Wed
  Return
  23 JunJune, Fri
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  15 MarMarch, Wed
  Return
  17 MarMarch, Fri
  LOT
  from870 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 AprApril, Sun
  Return
  12 AprApril, Wed
  LOT
  from898 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 AprApril, Sun
  Return
  13 AprApril, Thu
  LOT
  from898 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 AprApril, Sun
  Return
  14 AprApril, Fri
  LOT
  from898 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 AprApril, Sun
  Return
  15 AprApril, Sat
  LOT
  from898 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  9 AprApril, Sun
  Return
  17 AprApril, Mon
  LOT
  from898 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 FebFebruary, Tue
  Return
  2 MarMarch, Thu
  LOT
  from899 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  26 JulJuly, Wed
  Return
  3 AugAugust, Thu
  LOT
  from899 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  30 AprApril, Sun
  Return
  5 MayMay, Fri
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  30 AprApril, Sun
  Return
  6 MayMay, Sat
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  30 AprApril, Sun
  Return
  8 MayMay, Mon
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  21 JunJune, Wed
  Return
  25 JunJune, Sun
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  22 JunJune, Thu
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  23 JunJune, Fri
  Return
  25 JunJune, Sun
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 JunJune, Sun
  Return
  22 JunJune, Thu
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  18 JunJune, Sun
  Return
  24 JunJune, Sat
  LOT
  from900 PLN
  show
 • Poznań
  (POZ)
  Hamburg
  (HAM)
  Departure
  8 FebFebruary, Wed
  Return
  16 Feb